Księgowanie list płac w programie FK

 

SPIS

1. Przygotowanie programu F-K

2. Przygotowanie programu Salomon

3. Księgowanie

   
 1. Przygotowanie programu F-K         POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Przygotowanie programu do współpracy z Salomonem jest czynnością jednorazową tj. wprowadzone ustawienia obowiązują do następnej zmiany.

Import odbywa się na podstawie zdefiniowanych dekretów.
Jeśli nie określano jeszcze takiej definicji dla programu Salomon, to należy rozpocząć od wybrania opcji "Definicja, dekrety rejestrów":

Po otwarciu listy "Rejestry zewnętrzne" należy wybrać opcję "Nowy" lub wcisnąć klawisz Insert.

Istotne elementy zaznaczono na obrazku powyżej. Pozostałe pola mogą pozostać puste, ponieważ nie są brane pod uwagę podczas importowania danych.

UWAGA: "Ścieżka dostępu do plików importu" musi być zapamiętana/zapisana tak, aby przeprowadzając
księgowanie w programie Salomon dane trafiały do tego
samego miejsca na dysku, z którego będą odczytywane
przez program FK.

Zaleca się, aby korzystać wprost z dysku c - tak,
jak przedstawiono to na powyższej ilustracji (c:\ lub c:)

 2. Przygotowanie programu Salomon         POWRÓT DO SPISU TREŚCI


Przygotowanie programu Salomon polega na odpowiednim zdefiniowaniu dekretów oraz ich pozycji.
Z okna głównego należy wybrać opcję Księgowanie:

W pierwszej kolejności należy zdefiniować dekrety lub sprawdzić ustawienia dla dekretów już istniejących. Odpowiednio opcja: Dopisz lub Edycja:

Z punktu widzenia programu FK firmy FAXON istotne są dwa parametry:
Format pliku z dekretacją - musi być określony, jako Zgodny z FK dla DOS firmy FAXON,
Polskie znaki w pliku
- ustawienie musi być takie, jak w programie FK dla ekranu (standardowo jest to Mazovia). Jeśli polskie znaki w programie FK, po imporcie są niepoprawne, to należy zmienić niniejsze ustawienie i ponowić eksport.
Pozostałe ustawienia należy dokonać zgodnie z bieżącymi potrzebami dla kolejnych dekretów.

UWAGA: Ustawienia należy przeprowadzić kolejno dla wszystkich pozycji
z listy Lista dekretów w oknie Księgowanie.

Dla dekretów można korzystać z automatycznego wypełniania kont księgowych w oparciu o dane z kartoteki pracowników oraz ustawień dla działów.

1. Konto księgowe dla działów:

1. Konto księgowe dla pracownika:

 

3. Księgowanie         POWRÓT DO SPISU TREŚCI


Księgowanie zawsze przeprowadzane jest w oparciu o Aktywny miesiąc. Przed rozpoczęciem księgowania należy zadbać o prawidłowe ustawienie miesiąca:

Księgowanie wykonywane jest do pliku na wskazaną w Miejsce zapisu pliku z eksportem lokalizację w oparciu o zaznaczone na Lista dekretów pozycje.

Ten etap - bez względu na dalsze czynności - kończy się wydrukiem dekretacji:


 

UWAGA: Na tym etapie dane jeszcze nie są zaksięgowane!
Należy wykonać import pliku w programie FK (zgodnie z opisem poniżej)
 

UWAGA: w następnym kroku należy ustawić podświetlenie na właściwym pliku! tj. takim, jaki określono w programie Salomon.

Ponieważ księgowanie wykonywane jest na plikach TXT,
to na liście wyboru (ilustracja poniżej) mogą być widoczne
pliki zupełnie niezwiązane z programem FK.Po ustawieniu podświetleniu na właściwym pliku należy nacisnąć klawisz Enter.Po wybraniu opcji ZAPISZ (strzałka w prawo i Enter) konieczne jest potwierdzenie księgowania:

Poprawne zaksięgowanie danych potwierdzane jest oknem raportu (ilustracja powyżej).

 

UWAGA: księgowanie jest wykonywane dopiero po opcji ZAPISZ

Wyjście z tego okienka (np. klawisz ESC) bez zapisu nie
kasuje pliku
z danymi do zaksięgowania.

Ponowne wykonanie eksportu danych z programu Salomon
kasuje aktualną zawartość pliku z danymi

 

UWAGA: zakończone poprawnie księgowanie powoduje usunięcie pliku.
Powtarzanie importów dla tych samych danych POWIELA dokumenty księgowe (należy samodzielnie usunąć zbędne dokumenty księgowe).

 KONIEC         POWRÓT DO SPISU TREŚCI
 

Jeżeli ta strona powinna być uzupełniona o określony temat, to proszę o kontakt: faxon@faxon.opole.pl

Rejestr nowości w programie Salomon
 

Autorskie prawa do programu Salomon oraz wszystkich związanych z tym programem materiałów przysługują firmie:

(C) FAXON Service Sp.J.  ●  tel. (+48 77) 455-20-88  ●  fax.(+48 77) 455-20-89  ●  45-309 Opole ul.Ozimska 153

KONIEC STRONY